Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Công cụ chuyển đổi BCD sang thập phân

Chuyển đổi BCD thành số nguyên thập phân.

Công cụ chuyển đổi BCD sang thập phân
BCD:

Embed Công cụ chuyển đổi BCD sang thập phân Widget

Giới thiệu về Công cụ chuyển đổi BCD sang thập phân

Bộ chuyển đổi BCD sang số thập phân được sử dụng để chuyển đổi số nguyên BCD (Số thập phân được mã hóa nhị phân) thành Số thập phân (Cơ số 10).

Số thập phân được mã nhị phân

Trong các hệ thống máy tính và điện tử, Số thập phân được mã hóa nhị phân (BCD) là một phương pháp mã hóa số cho các chữ số thập phân, trong đó mỗi chữ số được biểu thị bằng chuỗi nhị phân của chính nó.

BCD không giống như chuyển đổi một số thập phân thành nhị phân. Ví dụ: 45 là 101101 khi được chuyển đổi thành nhị phân và 01000101 khi được biểu thị bằng BCD.

Reference this content, page, or tool as:

"Công cụ chuyển đổi BCD sang thập phân" at https://miniwebtool.com/vi/bcd-to-decimal-converter/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

Công cụ chuyển đổi thập phân sang BCD