Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính APY

Tính phần trăm sản lượng hàng năm (APY).

Máy tính APY
Tỷ lệ hàng năm danh nghĩa: %
thời kỳ tổng hợp:

Embed Máy tính APY Widget

Giới thiệu về Máy tính APY

Máy tính APY được sử dụng để tính toán Lợi nhuận phần trăm hàng năm (APY).

định nghĩa APY

Lợi suất phần trăm hàng năm (APY) là một đại diện tiêu chuẩn của lãi suất, dựa trên thời gian gộp một năm.

công thức

Công thức tính tỷ suất sinh lợi hàng năm như sau:

APY =(1 + r / n) n - 1

Trong:
r = lãi suất hàng năm đã nêu (lãi suất danh nghĩa)
n = số kỳ ghép lãi mỗi năm

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính APY" at https://miniwebtool.com/vi/apy-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

máy tính APR