×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính APY

Tỷ lệ hàng năm danh nghĩa: %
thời kỳ tổng hợp:

Giới thiệu về Máy tính APY

Máy tính APY được sử dụng để tính toán Lợi nhuận phần trăm hàng năm (APY).

định nghĩa APY

Lợi suất phần trăm hàng năm (APY) là một đại diện tiêu chuẩn của lãi suất, dựa trên thời gian gộp một năm.

công thức

Công thức tính tỷ suất sinh lợi hàng năm như sau:

APY =(1 + r / n) n - 1

Trong:
r = lãi suất hàng năm đã nêu (lãi suất danh nghĩa)
n = số kỳ ghép lãi mỗi năm