Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Thêm
 

máy tính APR

Tính tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR)

máy tính APR
số tiền vay:
Phí bổ sung: Phí đăng ký, phí xử lý, tiền đặt cọc, v.v.
lãi suất hàng năm: %
tháng:

Embed máy tính APR Widget

Giới thiệu về máy tính APR

Máy tính APR được sử dụng để tính Tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR).

Định nghĩa APR

Tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR) mô tả lãi suất trong một năm, không chỉ là lãi suất hàng tháng và áp dụng cho các khoản vay, thế chấp, vay mua ô tô, thẻ tín dụng, v.v. APR là tỷ lệ tương đương được tính cho một khoản vay nhất định, có tính đến tất cả các khoản phí bổ sung. Nó là một chức năng của số tiền cho vay, lãi suất, tổng phí bổ sung và các điều khoản. Nếu không có chi phí bổ sung nào đối với một khoản vay nhất định, thì APR sẽ bằng lãi suất.

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính APR" at https://miniwebtool.com/vi/apr-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

Máy tính APY