×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính APR

số tiền vay:
Phí bổ sung: Phí đăng ký, phí xử lý, tiền đặt cọc, v.v.
lãi suất hàng năm: %
tháng:

Giới thiệu về máy tính APR

Máy tính APR được sử dụng để tính Tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR).

Định nghĩa APR

Tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR) mô tả lãi suất trong một năm, không chỉ là lãi suất hàng tháng và áp dụng cho các khoản vay, thế chấp, vay mua ô tô, thẻ tín dụng, v.v. APR là tỷ lệ tương đương được tính cho một khoản vay nhất định, có tính đến tất cả các khoản phí bổ sung. Nó là một chức năng của số tiền cho vay, lãi suất, tổng phí bổ sung và các điều khoản. Nếu không có chi phí bổ sung nào đối với một khoản vay nhất định, thì APR sẽ bằng lãi suất.