Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Trình tạo địa chỉ MAC

Tạo địa chỉ MAC ngẫu nhiên.

Trình tạo địa chỉ MAC
tiền tố địa chỉ MAC: (không bắt buộc)
Định dạng địa chỉ MAC:
Trường hợp:

Embed Trình tạo địa chỉ MAC Widget

Giới thiệu về Trình tạo địa chỉ MAC

Để thuận tiện cho bạn, Trình tạo địa chỉ MAC được sử dụng để tạo địa chỉ MAC ngẫu nhiên, chữ hoa hoặc chữ thường. Công cụ này có thể tạo bốn định dạng địa chỉ MAC được sử dụng phổ biến nhất và cũng cho phép chỉ định tiền tố địa chỉ MAC ưa thích (OUI cụ thể - Mã định danh duy nhất theo tổ chức).

Lưu ý rằng các địa chỉ MAC được tạo chỉ dành cho mục đích thử nghiệm, không dùng cho mục đích sản xuất.

Địa chỉ MAC

Địa chỉ MAC (Địa chỉ điều khiển truy cập phương tiện) là một số nhận dạng duy nhất được gán cho giao diện mạng để giao tiếp trên một phân đoạn mạng vật lý. Nó thường mã hóa số nhận dạng đã đăng ký của nhà sản xuất.

Nếu bạn muốn biết một địa chỉ MAC nhất định thuộc về nhà sản xuất nào, hãy sử dụngTra cứu địa chỉ MACdụng cụ.

Reference this content, page, or tool as:

"Trình tạo địa chỉ MAC" at https://miniwebtool.com/vi/mac-address-generator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

Tra cứu địa chỉ MAC