Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Trình tạo GUID/UUID

Tạo GUID / UUID ngẫu nhiên.

Trình tạo GUID/UUID
Số lượng GUID / UUID:

Embed Trình tạo GUID/UUID Widget

Giới thiệu về Trình tạo GUID/UUID

Trình tạo GUID/UUID được sử dụng để tạo GUID/UUID ngẫu nhiên.

Số nhận dạng duy nhất phổ biến (UUID) là một số 16 byte (128-bit). Nó là một tiêu chuẩn định danh được sử dụng trong xây dựng phần mềm. Mục đích của UUID là cho phép các hệ thống phân tán xác định thông tin duy nhất mà không cần sự phối hợp trung tâm đáng kể. GUID (Định danh duy nhất trên toàn cầu của Microsoft) được sử dụng rộng rãi nhất trong tiêu chuẩn này.

Trình tạo UUID / GUID này tạo các UUID phiên bản 4 (ngẫu nhiên) như được chỉ định trong RFC 4122.

Reference this content, page, or tool as:

"Trình tạo GUID/UUID" at https://miniwebtool.com/vi/guid-uuid-generator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/