Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Trình tạo phím Django

Tạo các khóa Django.

Trình tạo phím Django
tiền tố khóa (tùy chọn):
hậu tố chính (tùy chọn):

Embed Trình tạo phím Django Widget

Giới thiệu về Trình tạo phím Django

Trình tạo khóa Django được sử dụng để tạo SECRET_KEY mới mà bạn có thể đặt trong mô-đun settings.py.

đề cập đến

  1. https://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/settings/#secret-key

Reference this content, page, or tool as:

"Trình tạo phím Django" at https://miniwebtool.com/vi/django-secret-key-generator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/