Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính tỷ lệ nợ trên tài sản

Tính tỷ số nợ trên tài sản.

Máy tính tỷ lệ nợ trên tài sản
tổng nợ:
Tổng tài sản:

Embed Máy tính tỷ lệ nợ trên tài sản Widget

Giới thiệu về Máy tính tỷ lệ nợ trên tài sản

Máy tính tỷ lệ nợ trên tài sản được sử dụng để tính tỷ lệ nợ trên tài sản.

Định nghĩa tỷ lệ nợ trên tài sản

Tỷ lệ nợ trên tài sản là một tỷ số tài chính thể hiện phần trăm tài sản của một công ty được cung cấp thông qua nợ. Nó được tính bằng tổng nợ phải trả chia cho tổng tài sản, thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm. Nó còn được gọi là tỷ số nợ.

công thức

Công thức tính tỷ lệ nợ trên tài sản như sau:

Tỷ lệ Nợ trên Tài sản = Tổng Nợ / Tổng Tài sản

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính tỷ lệ nợ trên tài sản" at https://miniwebtool.com/vi/debt-to-asset-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

Máy tính tỷ lệ nợ trên thu nhập Máy tính CAPM