×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính HbA1c

Điền 1 biến vào ô bất kỳ để tính 2 ẩn số còn lại:
Huyết sắc tố glycat hóa (HbA1c): %
đường huyết tương có nghĩa là: mg/dL
glucose huyết tương trung bình (nồng độ phân tử): mmol / L

Giới thiệu về Máy tính HbA1c

Máy tính HbA1c được sử dụng để thực hiện chuyển đổi giữa hemoglobin glycosyl hóa (HbA1c) và glucose huyết tương trung bình.

công thức

Sự chuyển đổi giữa HbA1c và glucose trung bình trong huyết tương thông qua phương trình sau:

HbA1c =(MPG + 46.7)/ 28.7 =(MPGM + 2.59)/1.59

Trong:
HbA1c = hemoglobin glycosyl hóa
MPG = glucose huyết tương trung bình
MPG = glucose huyết tương trung bình (nồng độ phân tử)

Các công cụ liên quan khác: