Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

người chọn ngẫu nhiên

Chọn một mục ngẫu nhiên từ danh sách.

người chọn ngẫu nhiên
Nhập tất cả các mục (tên, số...) vào các trường bên dưới, mỗi mục trên một dòng riêng biệt:

Embed người chọn ngẫu nhiên Widget

Giới thiệu về người chọn ngẫu nhiên

Công cụ này cho phép bạn nhanh chóng chọn tên, số ngẫu nhiên hoặc các mục khác từ danh sách các mục.

Reference this content, page, or tool as:

"người chọn ngẫu nhiên" at https://miniwebtool.com/vi/random-picker/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/