×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

người chọn ngẫu nhiên

Nhập tất cả các mục (tên, số...) vào các trường bên dưới, mỗi mục trên một dòng riêng biệt:

Giới thiệu về người chọn ngẫu nhiên

Công cụ này cho phép bạn nhanh chóng chọn tên, số ngẫu nhiên hoặc các mục khác từ danh sách các mục.