×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

lấy độ dài chuỗi

Chuỗi đầu vào:

Giới thiệu về lấy độ dài chuỗi

công cụ để đếm số ký tự trong một chuỗi.

chiều dài chuỗi

Trong lập trình máy tính, một chuỗi theo truyền thống là một chuỗi các ký tự, có thể là hằng số theo nghĩa đen hoặc một số loại biến. Độ dài của một chuỗi là số ký tự trong chuỗi, bao gồm cả dấu cách.