Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Đây có phải là một năm nhuận?

Kiểm tra xem một năm có phải là năm nhuận không.

Đây có phải là một năm nhuận?
năm:

Embed Đây có phải là một năm nhuận? Widget

Giới thiệu về Đây có phải là một năm nhuận?

Máy tính năm nhuận được sử dụng để kiểm tra xem một năm có phải là năm nhuận hay không.

năm nhuận

Năm nhuận là những năm chia hết cho 4, trừ những năm thuộc thế kỷ có số không chia hết cho 400.

thí dụ

Năm 2012 là năm nhuận vì nó chia hết cho 4. Mặc dù năm 2100 chia hết cho 4 nhưng nó không phải là năm nhuận vì nó không chia hết cho 400.

Reference this content, page, or tool as:

"Đây có phải là một năm nhuận?" at https://miniwebtool.com/vi/is-it-leap-year/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/