×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

รับความยาวสตริง

สตริงอินพุต:

เกี่ยวกับ รับความยาวสตริง

เครื่องมือนับจำนวนตัวอักษรในสตริง

ความยาวสตริง

ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยปกติแล้ว สตริงคือลำดับของอักขระ ไม่ว่าจะเป็นค่าคงที่ตามตัวอักษรหรือตัวแปรบางชนิด ความยาวของสตริงคือจำนวนอักขระในสตริง รวมทั้งช่องว่าง

เครื่องมือทั่วไป