×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Công cụ chuyển đổi tỷ lệ phần trăm

tử số:
mẫu số:

Giới thiệu về Công cụ chuyển đổi tỷ lệ phần trăm

Fraction Percentage Converter được sử dụng để chuyển đổi phân số thành tỷ lệ phần trăm.

thí dụ

Ví dụ: Chuyển phân số 4/5 thành phần trăm:

  1. 4/5 có thể viết là 0,8;
  2. Nhân 0,8 với 100 được 0,8 × 100 = 80 nên tỉ lệ phần trăm của phân số 4/5 là 80%.