Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Chó là tuổi của con người

Chuyển đổi năm con chó sang năm con người.

Chó là tuổi của con người
trọng lượng chó trưởng thành bình thường:
tuổi chó: tuổi tác

Embed Chó là tuổi của con người Widget

Giới thiệu về Chó là tuổi của con người

Năm con người tương đương với con chó được sử dụng để chuyển đổi năm con chó sang năm con người.

Việc tính toán dựa trên độ tuổi so sánh mà chó và người trưởng thành. Ví dụ, chó trưởng thành về mặt sinh dục vào cuối năm đầu tiên của chúng, trong khi con người đạt đến tuổi trưởng thành về mặt sinh dục vào khoảng 15 tuổi. Kích thước và giống chó cũng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng tuổi của chó. Bảng chuyển đổi tuổi chó sau đây có thể được sử dụng để chuyển đổi tuổi chó sang tuổi người.

Tuổi của chó (năm)Con chó nhỏ tương đương tuổi người (<21 lbs)Tuổi người tương đương với chó cỡ trung bình (21-50 lbs)Chó lớn tương đương tuổi người (> 50 lbs)
1 15 15 15
2 24 24 24
3 28 28 28
4 32 32 32
năm 36 36 36
6 40 42 45
7 44 47 50
8 48 51 55
9 52 56 61
10 56 60 66
11 60 65 72
12 64 69 77
13 68 74 82
14 72 78 88
15 76 83 93
16 80 87 120

Reference this content, page, or tool as:

"Chó là tuổi của con người" at https://miniwebtool.com/vi/dog-years-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

Mèo là con người tuổi