Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính hệ số chiết khấu

Tính hệ số chiết khấu.

máy tính hệ số chiết khấu
Tỷ lệ chiết khấu: %
thời kỳ tổng hợp:

Embed máy tính hệ số chiết khấu Widget

Giới thiệu về máy tính hệ số chiết khấu

Máy tính hệ số chiết khấu được sử dụng để tính hệ số chiết khấu, là một hệ số phải được nhân với các dòng tiền trong tương lai để có được giá trị hiện tại.

Công thức tính hệ số chiết khấu

Hệ số chiết khấu được tính như sau, trong đó P (T) là hệ số chiết khấu, r là lãi suất chiết khấu và T là hợp chất rời rạc theo thời gian:

P(T)= 1 /(1 + r) T

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính hệ số chiết khấu" at https://miniwebtool.com/vi/discount-factor-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/