×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính tổng kiểm tra Adler32

Chuỗi đầu vào:

Giới thiệu về Máy tính tổng kiểm tra Adler32

Tổng kiểm tra Adler32 Máy tính sẽ tính tổng kiểm tra Adler32 của chuỗi. Adler32 là một thuật toán tổng kiểm tra được phát minh bởi Mark Adler. Nó đánh đổi độ tin cậy để lấy tốc độ so với Kiểm tra dự phòng theo chu kỳ (CRC) có cùng độ dài.

Các công cụ liên quan khác: