Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính tổng kiểm tra Adler32

Tính toán tổng kiểm tra Adler32 của một chuỗi.

Máy tính tổng kiểm tra Adler32
Chuỗi đầu vào:

Embed Máy tính tổng kiểm tra Adler32 Widget

Giới thiệu về Máy tính tổng kiểm tra Adler32

Tổng kiểm tra Adler32 Máy tính sẽ tính tổng kiểm tra Adler32 của chuỗi. Adler32 là một thuật toán tổng kiểm tra được phát minh bởi Mark Adler. Nó đánh đổi độ tin cậy để lấy tốc độ so với Kiểm tra dự phòng theo chu kỳ (CRC) có cùng độ dài.

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính tổng kiểm tra Adler32" at https://miniwebtool.com/vi/adler32-checksum-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/