×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

เครื่องคำนวณ EBIT Margin

ในการคำนวณ EBIT margin ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
คุณสามารถใช้ของเราเครื่องคิดเลข EBITเพื่อกำหนด EBIT
EBIT:
รายได้สุทธิ:

เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณ EBIT Margin

เครื่องคำนวณ EBIT margin ใช้ในการคำนวณ EBIT margin

คำจำกัดความ EBIT Margin

EBIT margin คือการวัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยคำนวณเป็นกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) หารด้วยกำไรสุทธิ ค่า EBIT margin ช่วยในการประเมินการเติบโตของบริษัทปีต่อปี

สูตร EBIT Margin

สูตรคำนวณ EBIT margin มีดังนี้

EBIT margin = EBIT / รายได้สุทธิ

เครื่องมือทั่วไป