×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

เครื่องคำนวณการหมุนเวียนของบัญชีลูกหนี้

ขายสินเชื่อสุทธิ:
ลูกหนี้สุทธิถัวเฉลี่ย:

เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณการหมุนเวียนของบัญชีลูกหนี้

เครื่องคำนวณอัตราส่วนหมุนเวียนของบัญชีลูกหนี้ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนหมุนเวียนของบัญชีลูกหนี้ ป้อนรอบระยะเวลาเฉลี่ยลูกหนี้สุทธิช่วงเวลาเดียวกันขายสินเชื่อสุทธิ แล้วคลิกปุ่ม คำนวณ

คำนิยามอัตราส่วนการหมุนเวียนของบัญชีลูกหนี้

การหมุนเวียนของบัญชีลูกหนี้เป็นหนึ่งในอัตราส่วนกิจกรรมทางบัญชีที่วัดจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยของลูกหนี้ เช่น บัญชีลูกหนี้ ที่ถูกรวบรวมในระหว่างงวด นักวิเคราะห์ใช้เพื่อประเมินสภาพคล่องของบัญชีลูกหนี้ คำนวณโดยการหารยอดขายเครดิตสุทธิ (ยอดขายสุทธิลบยอดขายเงินสด) ด้วยจำนวนลูกหนี้สุทธิเฉลี่ยสำหรับปี

สูตร

สูตรการคำนวณอัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้มีดังนี้

มูลค่าการซื้อขายของบัญชีลูกหนี้ = ยอดขายเครดิตสุทธิ / บัญชีลูกหนี้สุทธิเฉลี่ย

บัญชีลูกหนี้เฉลี่ยสุทธิ = (บัญชีลูกหนี้สุทธิ + บัญชีลูกหนี้สุทธิ) / 2

ตัวอย่างเช่น บริษัทที่มียอดขายเครดิตสุทธิ 1,000,000 ดอลลาร์ บัญชีลูกหนี้สุทธิ 200,000 ดอลลาร์ และบัญชีลูกหนี้สุทธิ 160,000 ดอลลาร์ ณ สิ้นงวด จะมีอัตราส่วนการหมุนเวียนของบัญชีลูกหนี้ 1,000,000 / [(200,000 + 160,000) / 2] = 1,000,000 / 180,000 = 5.56.

เครื่องมือทั่วไป