Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
เพิ่ม
 

เครื่องคำนวณระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย

คำนวณระยะเวลาการเก็บเฉลี่ย

เครื่องคำนวณระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
ขายสินเชื่อสุทธิ:
ลูกหนี้สุทธิถัวเฉลี่ย:
รวมวันในช่วงเวลา:

Embed เครื่องคำนวณระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย Widget

เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย

เครื่องคำนวณระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยใช้เพื่อคำนวณระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

คำจำกัดความของระยะเวลาการเก็บเฉลี่ย

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยคือเวลาโดยประมาณที่ธุรกิจใช้ในการรับชำระเงินที่เป็นหนี้ค้างรับจากลูกค้าและลูกค้า บริษัทต่างๆ ใช้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพื่อประเมินประสิทธิผลของนโยบายการให้สินเชื่อและการเก็บหนี้ของบริษัท ไม่ควรนานกว่าระยะเวลาเครดิต (เช่น เมื่อชำระเงินแล้ว) ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยคือมูลค่าการซื้อขายของลูกหนี้ตัวแปร

สูตร

สูตรคำนวณระยะเวลาการเก็บเฉลี่ยมีดังนี้

ระยะเวลาเรียกเก็บเงินเฉลี่ย = วัน x บัญชีลูกหนี้สุทธิเฉลี่ย / ยอดขายเครดิตสุทธิ

Reference this content, page, or tool as:

"เครื่องคำนวณระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย" at https://miniwebtool.com/th/average-collection-period-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

เครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

เครื่องคำนวณสินค้าคงคลัง