×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

เครื่องคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน

สี่เหลี่ยมด้านขนาน

ด้านล่าง (ข):
ความสูง (ซ):

เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน

พื้นที่ของเครื่องคิดเลขสี่เหลี่ยมด้านขนานใช้เพื่อช่วยให้คุณหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานตามจุดอ้างและความสูง

สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน

ต่อไปนี้เป็นสูตรการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน:

A = b×h

ใน:
A = พื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนาน
b = ฐานของสี่เหลี่ยมด้านขนาน
h = ความสูงของสี่เหลี่ยมด้านขนาน

เครื่องมือทั่วไป