×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

เครื่องคำนวณอัตราส่วนความคุ้มครองดอกเบี้ย

ในการคำนวณอัตราส่วน TIE ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
คุณสามารถใช้ของเราเครื่องคิดเลข EBITเพื่อกำหนด EBIT
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT):
ดอกเบี้ยทั้งหมด:

เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณอัตราส่วนความคุ้มครองดอกเบี้ย

เครื่องคำนวณความครอบคลุมดอกเบี้ยใช้เพื่อคำนวณอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ย (TIE)

คำจำกัดความของอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย

อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (TIE) วัดความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท โดยจะคำนวณเป็นรายได้ของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) หารด้วยดอกเบี้ยทั้งหมดที่ต้องชำระ อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยเรียกอีกอย่างว่าอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย

การคำนวณอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย

สูตรการคำนวณอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยมีดังนี้

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย = EBIT / ดอกเบี้ยทั้งหมด

เครื่องมือทั่วไป