Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

เครื่องคิดเลขอัตราส่วน Strikeout-to-Walk

คำนวณอัตราการขีดฆ่า

เครื่องคิดเลขอัตราส่วน Strikeout-to-Walk
ตีออก:
ฐานบนลูกบอล::

Embed เครื่องคิดเลขอัตราส่วน Strikeout-to-Walk Widget

เกี่ยวกับ เครื่องคิดเลขอัตราส่วน Strikeout-to-Walk

เครื่องคำนวณอัตราส่วน Strikeout-to-Walk ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนการหยุดเดินต่อการเดิน (K/BB) ซึ่งเป็นการวัดความสามารถของผู้ขว้างลูกในการควบคุมสนามในสถิติเบสบอล

สูตร

สูตรคำนวณอัตราส่วนขีดฆ่ามีดังนี้:

อัตราส่วนการสไตรค์เอาท์ต่อการเดิน = การสไตรค์เอาท์ / ฐานบนลูกบอล

Reference this content, page, or tool as:

"เครื่องคิดเลขอัตราส่วน Strikeout-to-Walk" at https://miniwebtool.com/th/strikeout-to-walk-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/