×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

ถ้วยเป็นแกลลอนแปลง

ถ้วย:

เกี่ยวกับ ถ้วยเป็นแกลลอนแปลง

Cups to Gallons Converter ใช้สำหรับแปลง US Cups เป็น Gallons

สูตรการแปลงถ้วยเป็นแกลลอน

ในการแปลงจากถ้วยเป็นแกลลอน ให้ใช้สูตรการแปลงต่อไปนี้:

1 ถ้วยสหรัฐ = 0.0625 แกลลอนสหรัฐ

เครื่องมือทั่วไป