×
ADVERTISEMENT
首页 > 健康和健身 > 血糖转换器

血糖转换器

血糖:

关于血糖转换器

血糖转换器用于帮助您将血糖(葡萄糖)从mmol / L(英国标准)转换为mg / dl(美国标准),反之亦然。

转换公式

要将血糖(葡萄糖,摩尔质量= 180.16 g / mol)从mmol / L转换为mg / dl,反之亦然,请使用以下转换公式:

1mmol / L = 18mg / dl

有关

本站全部工具:

Miniwebtool

如果喜欢血糖转换器,请考虑通过复制/粘贴以下代码来链接此工具:

Automatic Mode


Copyright © Miniwebtool.com | | Terms and Disclaimer | Privacy Policy | Contact Us
×