×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

血糖转换器

血糖:

关于血糖转换器

血糖转换器用于帮助您将血糖(葡萄糖)从mmol / L(英国标准)转换为mg / dl(美国标准),反之亦然。

转换公式

要将血糖(葡萄糖,摩尔质量= 180.16 g / mol)从mmol / L转换为mg / dl,反之亦然,请使用以下转换公式:

1mmol / L = 18mg / dl

其他相关工具: