Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

実効金利電卓

実効年利率を計算します。

実効金利電卓
名目年利: %
1年あたりの複利期間の数: 配合が連続的な場合は空白のままにします

Embed 実効金利電卓 Widget

実効金利電卓

オンラインの実効金利電卓を使用して、名目年利と年間複利期間数に基づいて実効年利を計算します。

実効金利とは

実効金利とは、ローンまたは金融商品の金利であり、名目金利から、複利で支払われる年間複利を伴う金利として修正されたものです。異なる複利条件(毎日、毎月、四半期、半年、毎年、またはその他)のローン間の年間利子を比較するために使用されます。これは、実効年利率、年換算率(AER)、または単に実効率とも呼ばれます。

実効金利は、毎年複利計算されるように計算されます。以下は、実効金利の計算式です。

r = [1 +(i / n)] n -1

ここで:
r =実効金利
i =名目年利
n =年間の複利計算期間の数(たとえば、毎月の複利計算の場合は12)

調合が連続的な場合、計算は次のようになります。

r = e i -1

ここで:
r =実効金利
i =名目年利
e = 2.71828183

実効金利表

以下の実効金利表は、名目金利1%〜50%の複利計算の頻度に基づいた実効年利率を示しています。

公称レート半年に一回四半期ごと毎月毎日連続的
1% 1.002% 1.004% 1.005% 1.005% 1.005%
2% 2.010% 2.015% 2.018% 2.020% 2.020%
3% 3.022% 3.034% 3.042% 3.045% 3.045%
4% 4.040% 4.060% 4.074% 4.081% 4.081%
5% 5.062% 5.095% 5.116% 5.127% 5.127%
6% 6.090% 6.136% 6.168% 6.183% 6.184%
7% 7.122% 7.186% 7.229% 7.250% 7.251%
8% 8.160% 8.243% 8.300% 8.328% 8.329%
9% 9.202% 9.308% 9.381% 9.416% 9.417%
10% 10.250% 10.381% 10.471% 10.516% 10.517%
11% 11.302% 11.462% 11.572% 11.626% 11.628%
12% 12.360% 12.551% 12.683% 12.747% 12.750%
13% 13.422% 13.648% 13.803% 13.880% 13.883%
14% 14.490% 14.752% 14.934% 15.024% 15.027%
15% 15.562% 15.865% 16.075% 16.180% 16.183%
16% 16.640% 16.986% 17.227% 17.347% 17.351%
17% 17.722% 18.115% 18.389% 18.526% 18.530%
18% 18.810% 19.252% 19.562% 19.716% 19.722%
19% 19.903% 20.397% 20.745% 20.919% 20.925%
20% 21.000% 21.551% 21.939% 22.134% 22.140%
21% 22.103% 22.712% 23.144% 23.360% 23.368%
22% 23.210% 23.882% 24.360% 24.599% 24.608%
23% 24.323% 25.061% 25.586% 25.851% 25.860%
24% 25.440% 26.248% 26.824% 27.115% 27.125%
25% 26.563% 27.443% 28.073% 28.392% 28.403%
26% 27.690% 28.647% 29.333% 29.681% 29.693%
27% 28.822% 29.859% 30.605% 30.983% 30.996%
28% 29.960% 31.080% 31.888% 32.299% 32.313%
29% 31.103% 32.309% 33.183% 33.627% 33.643%
30% 32.250% 33.547% 34.489% 34.969% 34.986%
31% 33.403% 34.794% 35.807% 36.325% 36.343%
32% 34.560% 36.049% 37.137% 37.693% 37.713%
33% 35.723% 37.313% 38.478% 39.076% 39.097%
34% 36.890% 38.586% 39.832% 40.473% 40.495%
35% 38.063% 39.868% 41.198% 41.883% 41.907%
36% 39.240% 41.158% 42.576% 43.308% 43.333%
37% 40.423% 42.458% 43.966% 44.746% 44.773%
38% 41.610% 43.766% 45.369% 46.200% 46.228%
39% 42.803% 45.084% 46.785% 47.667% 47.698%
40% 44.000% 46.410% 48.213% 49.150% 49.182%
41% 45.203% 47.746% 49.653% 50.647% 50.682%
42% 46.410% 49.090% 51.107% 52.159% 52.196%
43% 47.623% 50.444% 52.573% 53.687% 53.726%
44% 48.840% 51.807% 54.053% 55.230% 55.271%
45% 50.063% 53.179% 55.545% 56.788% 56.831%
46% 51.290% 54.561% 57.051% 58.362% 58.407%
47% 52.522% 55.952% 58.571% 59.951% 59.999%
48% 53.760% 57.352% 60.103% 61.556% 61.607%
49% 55.003% 58.762% 61.649% 63.178% 63.232%
50% 56.250% 60.181% 63.209% 64.816% 64.872%

Reference this content, page, or tool as:

"実効金利電卓" at https://miniwebtool.com/ja/effective-interest-rate-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/