×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

猫相当于人类的岁数

猫的年龄: 年份

关于猫相当于人类的岁数

猫相当于人类的岁数用于将猫年转换为人类年。

计算基于猫和人达到成熟时的比较年龄。例如,猫在第一年结束时达到性成熟,而人类在15岁左右达到性成熟。下面的猫龄转换图可用于将猫年转化为人类年。

猫的年龄(年) 人类年龄
1 15
2 24
3 28
4 32
36
6 40
7 44
8 48
9 52
10 56
11 60
12 64
13 68
14 72
15 76
16 80
17 84
18 88
19 92
20 96

有关

常用工具