×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính giảm phần trăm

Nhập hai số để tìm phần trăm giảm:
số ban đầu:
số thứ hai:

Giới thiệu về máy tính giảm phần trăm

Máy tính giảm phần trăm được sử dụng để tính toán phần trăm giảm từ giá trị số này sang giá trị số khác (Từng bước một).

công thức giảm phần trăm

Sau đây là công thức giảm phần trăm:

Phần trăm giảm = (số gốc - số thứ hai)/số gốc x 100%