×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

เครื่องทำนายการตกไข่

กรุณาป้อนข้อมูลรอบประจำเดือนของคุณด้านล่าง:
วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายของคุณ:
จำนวนวันในรอบประจำเดือน:
ความยาวของเฟส luteal: หากคุณไม่ทราบ ให้ปล่อยค่าเริ่มต้นไว้

เกี่ยวกับ เครื่องทำนายการตกไข่

อิงตามวันแรกของรอบเดือนสุดท้ายของคุณ ความยาวปกติของรอบเดือน และระยะระยะ luteal ของคุณ ตัวทำนายการตกไข่จะทำนายช่วงเวลาปฏิสนธิที่ดีที่สุดของคุณและคำนวณวันเกิดโดยประมาณของทารกหากคุณตั้งครรภ์ในระหว่างรอบนี้

เครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

เครื่องมือทั่วไป