Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
เพิ่ม
 

เครื่องคำนวณการตกไข่

เครื่องคำนวณการตกไข่และเครื่องคำนวณภาวะเจริญพันธุ์

เครื่องคำนวณการตกไข่
กรุณาป้อนข้อมูลรอบประจำเดือนของคุณด้านล่าง:
วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายของคุณ:
จำนวนวันในรอบประจำเดือน:
ความยาวของเฟส luteal:

Embed เครื่องคำนวณการตกไข่ Widget

เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณการตกไข่

เครื่องคำนวณการตกไข่และการปฏิสนธินี้ใช้เพื่อประมาณการวันที่ตกไข่ของคุณ บอกวันที่ดีที่สุดในการพยายามตั้งครรภ์และบอกวันเกิดที่น่าจะเป็นไปได้ของทารก

Reference this content, page, or tool as:

"เครื่องคำนวณการตกไข่" at https://miniwebtool.com/th/ovulation-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/