×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

รายการเลขเด่น

รายการจำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1 ถึง

เกี่ยวกับ รายการเลขเด่น

ตัวสร้างจำนวนเฉพาะนี้ใช้เพื่อสร้างรายการจำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1 ถึงจำนวนที่ระบุ

จำนวนเฉพาะ

จำนวนเฉพาะ (หรือจำนวนเฉพาะ) เป็นจำนวนธรรมชาติที่มีตัวหารธรรมชาติที่แตกต่างกันสองตัว: 1 และตัวมันเอง ตัวอย่างเช่น มี 25 จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1 ถึง 100: 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67 ,71 ,73,79,83,89,97.

เครื่องมือทั่วไป