Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
เพิ่ม
 

ถือระยะเวลาคืนเครื่องคิดเลข

คำนวณระยะเวลาการถือครองผลตอบแทนจากการลงทุน

ถือระยะเวลาคืนเครื่องคิดเลข
มูลค่าเริ่มต้นของการลงทุน ($):
มูลค่าปิดการลงทุน ($):
รายได้จากการลงทุน ($):

Embed ถือระยะเวลาคืนเครื่องคิดเลข Widget

เกี่ยวกับ ถือระยะเวลาคืนเครื่องคิดเลข

เครื่องคำนวณผลตอบแทนจากระยะเวลาถือครองใช้เพื่อคำนวณผลตอบแทนจากระยะเวลาการถือครอง (HPR) ของการลงทุน

ถือระยะเวลาคืน

ในด้านการเงิน การถือครองระยะเวลาคืนทุน (HPR) คืออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ การลงทุน หรือพอร์ตการลงทุนในช่วงระยะเวลาการลงทุนที่กำหนด HPR คือผลรวมของรายได้และกำไรจากการลงทุนหารด้วยมูลค่าสินทรัพย์ที่จุดเริ่มต้นของงวด ซึ่งมักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ นี่เป็นหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพการลงทุนที่ง่ายที่สุด

สูตร

ผลตอบแทนระยะเวลาการถือครอง (HPR) คำนวณดังนี้:

HPR = (รายได้ + มูลค่าสุดท้าย - ค่าเริ่มต้น) / ค่าเริ่มต้น

Reference this content, page, or tool as:

"ถือระยะเวลาคืนเครื่องคิดเลข" at https://miniwebtool.com/th/holding-period-return-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/