×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

เครื่องคำนวณการปฏิสนธิ

กรุณาป้อนข้อมูลรอบประจำเดือนของคุณด้านล่าง:
วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายของคุณ:
จำนวนวันในรอบประจำเดือน:
ความยาวของเฟส luteal: หากคุณไม่แน่ใจ ให้ปล่อยค่าเริ่มต้นไว้

เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณการปฏิสนธิ

เครื่องคำนวณการปฏิสนธิใช้เพื่อค้นหาช่วงเวลาการปฏิสนธิที่ดีที่สุดของคุณ (วันที่ตกไข่) และยังคำนวณวันเกิดโดยประมาณของทารกหากคุณตั้งครรภ์ในระหว่างรอบนี้ โดยพิจารณาจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย จำนวนวันตามปกติ และ ระยะลูทีลของคุณ

เครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

เครื่องมือทั่วไป